DOCUMENTS INSCRIPCIÓ ATLETA

Documents a omplir per inscriure´s a Club Atletisme Sant Just, són quatre:

 

- Fitxa Inscripció : FITXA INSCRIPCIÓ CLUB ATLETISME SANT JUST

         Descarregar

- Autorització imatge : AUTORITZACIÓ D’ÚS D’IMATGES DEL NEN/A I PUBLICACIÓ DE DADES DE CARÁCTER PERSONAL (NOM, COGNOMS I DATA DE NAIXEMENT)

        Descarregar

- Protecció de dades: LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
clàusula participants menors clubs-entitats-centres educatius.

        Descarregar

- Autorització Activitat: AUTORITZACIÓ PER REALITZAR L’ACTIVITAT

        Descarregar

 

- Sol·licitud simpatitzant: AUTORITZACIÓ PER SIMPATITZANT: 

Si algun adult vol fer-se Soci Simpatitzant del C.A.S.J. haurà d’omplir i signar la sol·licitud corresponent i pagar els 30 euros de quota anual, per tal de constar  com a soci/a i estar coberts per l’assegurança de responsabilitat civil del C.A.S.J. En aquest cas podrà utilitzar la pista i els vestidors a l’horari en el qual fan us els seus fills/es, de setembre a juny, Setmana Santa i Nadal no inclosos. Per cada fill/a inscrit al club es fa un descompte de 3 euros. 

En qualsevol altre horari s’haurà de pagar l’entrada puntual d’accés a les instal·lacions i sotmetre’s al reglament d’utilització d’aquestes.

        Descarregar

 

 

PREUS QUOTES I ROBA