• Lliurament de dorsals
  • El lliurament del dorsal es farà el mateix dia de la cursa de 10 del mati fins, com a màxim, 45 minuts abans de l’horari de sortida de cada cursa i categoria, al Carrer Salvador Espriu - Plaça Camoapa, on estarà situada la sortida i l’arribada de totes les curses. Serà imprescindible presentar el resguard de pagament o DNI.
  • Serà obligatori que tot/es els/les participants portin el dorsal de manera visible durant la cursa. Qui no el porti, o el porti doblegat, serà desqualificat/da.
  • El cronometratge de totes les curses es farà mitjançant ChampionChip.
 • Premis i obsequis
  • A les curses de promoció on participen simultàniament diverses categories hi haurà una classificació individual separada per a cadascuna d’elles.
   • Open Infantil: tindran trofeu els tres primers/eres classificats/des de cada categoria. També tindran medalles i samarreta tècnica tots els participants.
   • Open Popular: tindran trofeu els cinc primers equips de cada categoria masculí, femení, mixt i local. També tindran trofeu els tres primers classificats individual masculí i femení.
 • Avituallament
  • L’organització oferirà aigua a tots/es els/les participants, un cop finalitzades les curses.
 • Reclamacions
  • Les reclamacions hauran de fer-se verbalment al jutge àrbitre fins a 30 minuts després de conèixer els resultats. Aquest, un cop considerades totes les proves presentades prendrà una decisió, la qual es comunicarà a l’interessat/da. Si aquesta no li és favorable, podrà reclamar al Jurat d’Apel·lació. Les reclamacions al Jurat d’Apel·laciò es faran per escrit i hauran d’acompanyar-se de 30€, com a dipòsit, el qual serà retornat en cas que la reclamació sigui acceptada. Les decisions del Jurat d’Apel·lació seran inapel·lables, tot i que aquest pot reconsiderar les seves decisions en cas que es presentin evidències noves concloents.
 • Suspensió i canvis en el reglament
  • Les curses només podran ser suspeses en cas que, per inclemències meteorològiques o qualsevol altre problema, així ho determini el jutge àrbitre.
  • Tot allò no previst en aquest reglament, serà resolt d’acord amb el Reglament de la IAAF (versió catalana), i la normativa de competicions de la Federació Catalana d’Atletisme i dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya.
 • Cessió d’imatge
  • La inscripció comporta l’autorització expressa en la cessió de la imatge personal dels corredors/ores. Les imatges podran ser difoses en qualsevol mitjà (publicacions municipals, Internet, mitjans externs, material promocional, publicitat, xarxes socials...). La distribució podrà efectuar-se únicament amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre les activitats de l’Ajuntament de Sant Just Desvern l’Ordre Hospitalari Sant Joan de Déu i el Club Atletisme Sant Just.
 • Responsabilitats
  • L’Ajuntament de Sant Just Desvern, l’Obra Social Sant Joan de Déu i el Club Atletisme Sant Just, no es faran responsables dels perjudicis morals i/o materials que puguin causar  els/les participants i espectadors/ores durant aquesta competició.
 • Acceptació del reglament
  • La inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del que preceptua aquest reglament.CContacte
 • Organització